ANBI

Wijkcomité Norbertus heeft sinds 2015 een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en deze verklaring levert (bij schenkingen/giften) financiële voordelen waar we optimaal gebruik van willen maken. Eén van de voorwaarden is dat een aantal gegevens openbaar inzichtelijk moeten zijn. Deze pagina met die gegevens is daarom aan onze website toegevoegd.

Contactgegevens:
Naam: Vereniging Wijkcomité Norbertus
Banknummer:  NL02 RABO 0105 9419 64 tnv Wijkcomité Norbertus
KVK-Handelsregister inschrijfnummer: 14127953
RSIN: 821871328
Postadres secretariaat: Pr. Beatrixstraat 54, 5961 CN Horst
Bezoekadres: Huis van de Wijk, Gebr. van Doornelaan 25, 5961 BA Horst
Mailadres: info@norbertuswijk.nl
www.norbertuswijk.nl

Het bestuur van de Vereniging Wijkcomité Norbertus bestaat statutair uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden.
Het bestuur bestond in 2022 uit:
voorzitter: Dhr. P. Linders (DB)
secretaris: Mevr. S. van Giersbergen (DB)
penningmeester: Dhr. P. Kurver (DB)
bestuurslid: Mevr. A. Joosten
bestuurslid: Mevr. L. Ververgaard
bestuurslid: Dhr. P. Coppus
bestuurslid: Mevr. J. Timmermans
bestuurslid: Mevr. A. Aljbawi
bestuurslid: Dhr. M. Thijssen
(DB=Dagelijks Bestuur)

De Vereniging Wijkcomité Norbertus kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en deelnemers aan werkgroepen zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De vereniging heeft geen bezoldigd personeel (directie of anderszins) in dienst. Het is een (notarieel en KvK-) geregistreerde, niet op winst gebaseerde sociale organisatie t.b.v. de Norbertuswijk in de gemeente Horst a/d Maas.

Doelstelling:
Doel van het Wijkcomité is zorg dragen voor en bewaken van de leefbaarheid van de wijk op uitvoerend niveau. Het signaleren en eventueel oppakken van zaken die voor verandering of verbetering vatbaar zijn is een belangrijke taak van het comité. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met vele bewoners die de initiatieven veelal zelf dragen met steun van het comité.

Sinds 2013 werkt het Wijkcomité met een 10-puntenplan, dat is samengesteld aan de hand van een enquête. Vele wijkbewoners organiseren ontmoeting en activiteiten rondom deze tien thema’s. Kernwoorden daarbij zijn ‘verbinding’, ‘laagdrempeligheid’ en ‘ontmoeting’. Er wordt zoveel mogelijk van onderop gewerkt, vanuit de behoefte van de wijkbewoners.

Beleid:
De werkzaamheden van de vereniging zijn met name gericht op het (door-)ontwikkelen van het zgn. ‘10-puntenplan’ en om te komen tot een wijknetwerk en meldpunt. De tien punten:

1. Ontmoetingsplek
2. Samen koken & eten
3. Stilteruimte
4. Een marktplein: binnen en tegelijk buiten
5. Studieruimte
6. Samen bewegen
7. Activiteiten aanbod, cursussen voor jongeren in de nieuwe school
8. Voorzieningen
9. Zorg
10. Historisch erfgoed
Meer informatie over het 10-puntenplan is hier te vinden.

Sinds 2020 is VoorMekaar actief, het Naoberzorgpunt voor de Norbertuswijk. Er wordt gewerkt aan een straatnetwerk en vanaf 2021 wordt er samen met twee andere wijken gewerkt aan een vijftal thema’s in het plan ‘Westenwind‘.

Activiteiten:
Per kalenderjaar wordt er een verslag gemaakt waarin de belangrijkste activiteiten worden genoemd. Hieronder zijn ze als PDF te downloaden:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

De financiële verantwoording is terug te vinden in de jaarverslagen, maar voor de duidelijkheid ook hieronder nog even per jaar:

Klik voor financieel overzicht over 2022

Klik voor financieel overzicht over 2021

Klik voor financieel overzicht over 2020

Klik voor financieel overzicht over 2019

Klik voor financieel overzicht over 2018

Belastingvoordelen:
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs/sponsoren van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.