ANBI

Wijkcomité Norbertus heeft sinds 2015 een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen en deze verklaring levert (bij schenkingen/giften) financiële voordelen waar we optimaal gebruik van willen maken. Eén van de voorwaarden is dat een aantal gegevens openbaar inzichtelijk moeten zijn. Deze pagina met die gegevens is daarom aan onze website toegevoegd.

Contactgegevens:
Naam: Vereniging Wijkcomité Norbertus
Banknummer:  NL02 RABO 0105 9419 64 tnv Wijkcomité Norbertus
KVK-Handelsregister inschrijfnummer: 14127953
RSIN: 821871328
Post-of bezoekadres van de vereniging: p/a Meterikseweg 81, 5961 CV Horst
Telefoon: 077-3980871
Mail-adres: info@norbertuswijk.nl
www.norbertuswijk.nl

Het bestuur van de Vereniging Wijkcomité Norbertus bestaat statutair uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden.
Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter: Dhr. P. Linders (DB)
secretaris: Mevr. M. Braak – van Rhee (DB)
penningmeester: Dhr. P.Kurver (DB)
bestuurslid: Mevr. A. Joosten
bestuurslid: Mevr. L. Ververgaard
bestuurslid: Dhr. P. Coppus
bestuurslid: Mevr. J. Timmermans
bestuurslid: Dhr. P. Smits
(DB=Dagelijks Bestuur)

De Vereniging Wijkcomité Norbertus kent geen beloningsbeleid. Bestuursleden en deelnemers aan werkgroepen zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen beloning voor de geleverde inzet. De vereniging heeft geen bezoldigd personeel (directie of anderszins) in dienst. Het is een geregistreerde (notarieel en KvK), niet op winst gebaseerde sociale organisatie t.b.v. de Norbertuswijk in de gemeente Horst a/d Maas.

Doelstelling:
Doel van het Wijkcomité is zorg dragen voor en bewaken van de leefbaarheid van de wijk op uitvoerend niveau. Het signaleren en eventueel oppakken van zaken die voor verandering of verbetering vatbaar zijn is een belangrijke taak van het comité. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met vele bewoners die de initiatieven veelal zelf dragen met steun van het comité.

Sinds 2013 werkt het Wijkcomité met een 10-puntenplan, dat is samengesteld aan de hand van een enquête. Verschillende werkgroepen, bestaande uit wijkbewoners, pakken elk de taken op rondom één van de tien thema’s. Kernwoorden daarbij zijn ‘verbinding’, ‘laagdrempeligheid’ en ‘ontmoeting’. Er wordt van onderop gewerkt, vanuit de behoefte van de wijkbewoners.

Beleid:
In 2015 zijn de werkzaamheden van de vereniging met name gericht op het realiseren van een viertal prioriteitsprojecten van het zgn. ‘10-puntenplan’:

  1. Ontmoetingsplek

We streven naar een vaste plek in de wijk waar bewoners elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Verschillende activiteiten op die plek, maar ook daarbuiten, zijn middelen om mensen samen te brengen. Te denken valt aan een spelletje kaarten of een krantje lezen, een creatieve workshop of uitleg bij het gebruik van de interactieve wijkwebsite. Maar ook samen een maaltijd bereiden, nuttigen en weer opruimen is een optie, net als samen een wandeling maken of een speurtocht door de wijk uitvoeren. Rust en bezinning zijn een goede tegenhanger voor de hectiek van alledag en verdienen alleen daarom ook een vaste plek in onze wijk. We werken niet commercieel en willen uitdrukkelijk geen concurrentie vormen voor de ondernemers in de wijk. Samenwerken is uiteraard wel een mogelijkheid. Het project moet voldoen aan:
Op een centrale plek in of dichtbij de Norbertus/school
Betaalbaar en laagdrempelig
Draaiend gehouden door bewoners zelf

  1. Samen Koken en Eten

De werkgroep SKE beoogt met dit (deel-) project verbindingen te leggen binnen de wijk én tussen school en wijk. Het gaat hier om alle inwoners van de Norbertuswijk en de gebruikers van de school. Het is de bedoeling dat deelnemers ook echt MEEDOEN. Dat kan bestaan uit boodschappen doen, maaltijd voorbereiden, tafels dekken, menukaartjes maken, koken, opruimen/afwassen, zorgen voor een vrolijke noot (denk aan muziek, andere “voorstellingen”). Het accent bij al deze bezigheden ligt uitdrukkelijk bij welzijn en niet bij zorg. Een en ander sluit aan bij het beleid van de provinciale overheid en onze gemeente Horst aan de Maas, die beiden voorstander zijn van initiatieven die komen uit het dorp of de buurt zelf en die ook door de buurt worden georganiseerd en worden gedragen.
Kinderen kunnen kookles krijgen, recepten uit de oude doos bereiden en wijkbewoners kunnen leren hoe het moderne koken eruit ziet. Hier liggen nadrukkelijk kansen voor samenwerking met de school.
Verder dromen we over schoolmaaltijden voor de kinderen die gebruik maken van TSO en BSO, zodat zij tenminste eenmaal per dag een volwaardige maaltijd krijgen.
Buiten de openingstijden van de school kan er gebruik gemaakt worden van de keuken door hobby-kookclubjes uit de wijk. Er kan multicultureel gekookt worden. We dromen ook over een schoolmoestuin waarin groenten e.d. geteeld worden t.b.v. de maaltijden in de schoolkeuken.

  1. Samen Bewegen

In de kern gaat het hier om mensen samenbrengen bij laagdrempelige beweegactiviteiten. Kenmerken van de werkgroep Samen Bewegen (SB): Laagdrempelige ontmoeting zonder teveel organisatie en/of kosten. Niet teveel verplichtingen voor de deelnemers. Als er behoefte blijkt te zijn aan een actieve sportdag dan kan die georganiseerd worden, met bewoners samen. Zo ook: als er behoefte blijkt te zijn aan beweegactiviteiten voor mensen met een beperking (jong of ouder) dan zouden dat georganiseerd moeten kunnen worden, met of zonder professional erbij. Jonge kinderen zouden bijvoorbeeld ook samen met ouderen gymnastiekactiviteiten kunnen doen.
De hoofddoelstelling is om wijkbewoners op een vrijblijvende, laagdrempelige manier samen te brengen met het doel om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen of deze te onderhouden. Het bewegen wordt ingezet als middel om dit doel te bereiken en de manier waarop sluit aan op de (veranderende) behoefte van de wijk. Ook is het van belang dat deze ‘ontmoeting beweegactiviteit’ niet afhankelijk is van het weer.

  1. Stilteruimte

Doelstelling is het realiseren van een aparte ruimte waarin een sfeer van rust en stilte aanwezig is. De ruimte heeft als doel een rustpunt te bieden in de drukte van elke (school-)dag en is bedoeld om zich voor een moment terug te kunnen trekken uit de dagelijkse sleur. Zowel school als wijk hebben een onderscheiden toegang tot de ruimte. De ruimte is een van de overige schoolfaciliteiten afgezonderde stilteruimte. De speciale ruimte vormt een toegevoegde, extra dimensie binnen het onderwijsaanbod en biedt o.a. mogelijkheden i.h.k.v. passend onderwijs daar waar leerlingen extra rust nodig hebben. Evenzeer biedt de ruimte de mogelijkheid voor wijkbewoners om in stilte een kaarsje te branden of in kleine kring een herdenking te organiseren. De ruimte biedt mogelijkheden voor bredere doelgroepen, mits passend binnen de (gebruiks-) doelstelling van de faciliteit.

Prioriteiten binnen het 10-punten-plan

De projecten zijn onderdeel van een op termijn te realiseren wijkvoorziening welke in 2015-16 gerealiseerd zal worden. De overige projecten zullen leidraad zijn voor beleid tot plm. 2018.

Activiteiten:
Per kalenderjaar wordt er een verslag gemaakt waarin de belangrijkste activiteiten worden genoemd. Hieronder zijn ze als PDF te downloaden:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

De financiële verantwoording is terug te vinden in de jaarverslagen, maar voor de volledigheid ook hieronder nog even per jaar als Wordbestand:

Klik voor financieel overzicht over 2017

Klik voor financieel overzicht over 2016

Klik voor financieel overzicht over 2015

Klik voor financieel overzicht over 2014

Klik voor financieel overzicht over 2013

Klik voor financieel overzicht over 2012

  Belastingvoordelen:
een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs/sponsoren van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.