Prinses Marijkestraat-update

Op 23 november was er wederom een brief voor omwonenden van de twee woningcomplexen aan de Pr. Marijkestraat: de beloofde uitnodiging voor een informatieavond:Uitnodiging

Inloopavond Pr. Marijkestraat
Donderdag 7 december, 19.00-21.00 uur
Basisschool De Twister 

Beste meneer, mevrouw,

Zoals u weet gaat Wonen Limburg in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Horst West, de woningen aan de Pr. Marijkestraat 50 t/m 106 en bijbehorende garages slopen en hier nieuwe woningen bouwen.

Graag nodigen wij u uit om binnen te lopen tijdens de inloopavond Pr. Marijkestraat om samen in gesprek te gaan over de toekomstige plannen op deze locatie. Ook zullen vrijwilligers u bijpraten over de stand van zaken van de projecten die onder Westenwind vallen.

Hoort u van iemand die deze brief niet heeft gekregen, maar wel had willen hebben? Geef de brief gerust door.

Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en iets lekkers.

Met vriendelijke groet,

 

 

 


 

Eind oktober ontvingen omwonenden een brief namens Wonen Limburg en gemeente Horst aan de Maas. De inhoud van die brief leest u hieronder.
Onder de brief vindt u een reactie van Wijkcomité Norbertus.


 

 

 

 

Horst, 23 oktober 2023

Onderwerp: stand van zaken sloop/ nieuwbouw Prinses Marijkestraat

Beste meneer/ mevrouw,

In september 2022 kondigden we aan dat we de woningen aan de Prinses Marijkestraat 50 t/m 108 gaan slopen en dat er op deze plek nieuwe woningen worden teruggebouwd. Graag brengen we u met deze brief op de hoogte van de huidige stand van zaken. Later dit jaar organiseren we een informatiebijeenkomst.

Al veel bewoners verhuisd
Inmiddels hebben al veel bewoners van de Prinses Marijkestraat een ander huis gevonden. Er wonen nog enkele oorspronkelijke bewoners, waarvan sommige wachten op de oplevering van het nieuwbouwplan Disselhoff. Die vindt naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 plaats. We wilden alle bewoners ruim de tijd geven (2 jaar) om te wennen aan het idee en het zoeken naar een andere geschikte woning. Dat betekent dat we in het najaar van 2024 alle bewoners graag verhuisd zien.

Tijdelijke verhuur
De leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd door leegstandsbeheerder Gapph. Zo kunnen we mensen helpen die gebaat zijn bij een tijdelijke woonoplossing én de woningen blijven beheerd. We laten de tijdelijke bewoners tijdig weten wanneer zij de woning moeten verlaten. Ze weten uiteraard dat ze de woning slechts tijdelijk kunnen huren.

Sloop
Zodra de laatste oorspronkelijke bewoners verhuisd zijn, gaan de voorbereidingen voor de sloop van start. Dat betekent bijvoorbeeld dat de nodige onderzoeken gedaan worden om een sloopvergunning te krijgen. Vervolgens kan het moment van sloop bepaald worden.

Informatiebijeenkomst
We begrijpen dat met name de omwonenden zeer benieuwd zijn welke invulling de locatie krijgt. Op dit moment zijn we met de eerste ruwe schetsen bezig. Nog dit jaar organiseren we een bijeenkomst. Wij nemen u dan mee in de eerste schetsen/ contouren van het nieuwbouwplan. Er is dan nog alle ruimte om uw vragen te stellen en eventuele tips en aandachtspunten mee te geven.

Ontvangen vragen
Vanuit het wijkcomité hebben we al enkele vragen vernomen. Voor zover deze vragen hierboven nog niet aan bod zijn gekomen, beantwoorden we ze hieronder.

 1. Klopt het dat er nog geen concreet plan ligt voor de herontwikkeling van de locatie Prinses Marijkestraat?
  Ja, dat klopt. Wonen Limburg en de gemeente zijn nog met elkaar in gesprek over hoe we invulling willen geven aan deze locatie. Ook de input vanuit de wijk vinden wij belangrijk om hierin mee te nemen.
 2. Waarom loopt dit plan vertraging op?
  Er is op dit moment geen sprake van vertraging. De huidige bewoners hebben nog tot september 2024 de tijd andere woonruimte te vinden, daarna gaan de voorbereidingen voor de sloop van start. In de tussentijd kan de planvorming voor de nieuwe invulling plaatsvinden.
 3. Waarom moesten de bewoners van de Pr. Marijkestraat binnen twee jaar weg als er nu nog geen plan is?
  We zijn nu pas een jaar verder na de aankondiging van de sloop. We hebben rekening gehouden met twee jaar, waarna de voorbereidingen voor de sloop zouden kunnen beginnen. Dat is normaal gesproken voldoende tijd om tot een nieuw plan te komen. Ondertussen hebben we ons gericht op andere projecten, zoals Disselhoff en Veemarkt. We vonden het belangrijk dat er eerst nieuwe sociale huurwoningen in Horst zouden komen voordat we woningen slopen, gezien de krapte op de woningmarkt.
 4. Zijn er voldoende parkeerplekken te realiseren?
  Op de informatiebijeenkomst wisselen we graag met u van gedachten over mogelijke oplossingen voor het realiseren van voldoende parkeerplekken.
 5. Wordt het nieuwe appartementengebouw hoger dan het huidige?
  We zijn met de eerste schetsen bezig. Zoals het er nu naar uitziet verwachten we dat het gebouw niet hoger wordt dan het huidige gebouw. Tijdens de informatiebijeenkomst leggen we de tekeningen graag aan u voor en nemen we uw meningen waar mogelijk mee in het vervolgontwerp.
 6. Krijgen de nieuwe woningen airco’s met een buitenunit? Zo ja, geeft dat dan geluidsoverlast?
  Gewoonlijk voorziet Wonen Limburg nieuwbouwwoningen niet van airco’s. Omdat we nog niet weten wat voor woningen er gaan komen, kunnen we het op dit moment niet uitsluiten. Een bewoner kan er mogelijk wel zelf voor kiezen een airco te plaatsen. Bij het plaatsen van een airco zal altijd rekening moeten worden gehouden met de geluidsnormen, waardoor geluidsoverlast niet verwacht wordt.
 7. Door het slopen van garages, vallen een aantal aangrenzende tuinen open. Hoe wordt hiermee omgegaan?
  We gaan hierover in gesprek met de betreffende bewoners. We rekenen erop dat we hier in overleg met hen een goede oplossing voor vinden.

Tot slot
Met deze brief hebben we u op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken rondom de sloop/ nieuwbouw aan de Prinses Marijkestraat. We zien u graag op de informatieavond later dit jaar. De uitnodiging hiervan volgt nog. Hoort u van iemand die deze brief niet heeft gekregen, maar wel had willen hebben? Geef de brief gerust door.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Marleen van Ulft, Senior Gebiedsontwikkelaar van Wonen Limburg, via post@wonenlimburg.nl. Of aan Jeroen Gemser, projectleider van de gemeente Horst aan de Maas, via Postbus EenG@horstaandemaas.nl.

Met vriendelijke groet,

Marleen van Ulft
Senior Gebiedsontwikkelaar
Wonen Limburg

Angride Mulders-Bartels
Teamhoofd Economie en Gebiedsontwikkeling
Gemeente Horst aan de Maas


Wijkcomité Norbertus over de sloop & nieuwbouw woningen Pr. Marijkestraat:

Laten we beginnen met te zeggen dat het wijkcomité achter de plannen staat. Sterker nog: wij zijn blij met de plannen omdat we daarmee komen tot een betere spreiding van de sociale woningbouw binnen onze gemeente. Dit betekent dat in het nieuwe project ruimte komt voor koopwoningen en woningen in het duurdere huursegment. Maar ook voor een aantal woningen die vallen onder de sociale woningbouw. Dat was en is de inzet van het wijkcomité.  

Tijdens onze jaarvergadering (mei 2023) zijn door een aantal omwonenden zorgen geuit. Zij maken zich zorgen over de hoogte van de nieuwbouw, het aantal parkeerplaatsen dat er komt, geluidsoverlast door eventuele airco’s en het slopen van een aantal garages die op de perceelsgrens liggen van een aantal woningen. Terechte zorgpunten in onze ogen. Wij hebben daarop gevraagd om snel een bijeenkomst te beleggen en met omwonenden in gesprek te gaan. Wonen Limburg heeft, zoals u hierboven ook kunt lezen, nu laten weten nog voor het einde van het jaar met omwonenden in gesprek te willen en heeft ook gereageerd op de zorgen die er liggen. 

Uiteraard zijn wij als wijkcomité bij dit gesprek aanwezig. We zullen erop toezien dat er goed geluisterd wordt naar de aanwezigen en willen ook, uiteraard binnen de mogelijkheden, dat er serieus rekening gehouden wordt met de inbreng van omwonenden. Als wijk willen we samen met de gemeente en Wonen Limburg iets neerzetten waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn.
Heeft u vragen? Maakt u zich zorgen? Laat het dan vooral horen. 

info@norbertuswijk.nl t.n.v. Werkplaats Wonen – Samen wonen
(Onderdeel van Westenwind)