In 2017 is het signaal afgegeven dat de leefbaarheid in de drie wijken In de Riet, Mussenbuurt en Norbertuswijk teveel onder druk stond. Er waren met name zorgen omtrent clustering van ‘nieuwe inwoners’. De drie wijkcomités hebben hierover samen met de Gemeente Horst aan de Maas, Wonen Limburg, Synthese en andere maatschappelijke partners diverse malen overleg gehad. De samenwerking van de drie wijken begon hiermee steeds meer concrete vormen aan te nemen.

In 2019 en 2020 waren er buurtgesprekken en een wandeling door de wijken. De aandacht ging naar wat er speelt en wat het draagvlak is onder de wijkbewoners. Zo zijn de eerste toekomstplannen voor Horst West ontstaan. Vanuit de gemeente is daarin o.a. aandacht voor nieuwbouw en renovatie, maar met stenen alleen kom je er niet. Er moet ook aandacht zijn voor de ‘zachte kant’, het omzien naar elkaar en het samen leven. Hierop richten de drie wijkcomités zich. De maatschappelijke organisaties ondersteunen hen hierbij.

Om het sociaal kapitaal te versterken is er vanuit de wijken de wens om de samenwerking met de verschillende netwerkpartners verder te verstevigen. We willen een beweging in gang zetten waarin vertrouwen en gelijkwaardigheid de basis vormen voor een procesmatige (langdurige) nieuwe aanpak bij maatschappelijke uitdagingen.

Daarom hebben Wijkcomité Norbertus, Wijkcomité In de Riet, Werkgroep Mussenbuurt en Synthese in 2021 gezamenlijk een programma geschreven en dit ingediend bij het VSBfonds. Met de toegekende financiële ondersteuning willen we de komende jaren inzetten op waar wijkbewoners goed in zijn rond vijf thema’s:

  1. Werkplaats Herinrichting: opnieuw inrichten van de openbare ruimte (zoals in onze wijk de hofjes).
  2. Werkplaats Wonen en Samen-wonen: met alle verschillende mensen, bijv. in nieuwe woonvormen en met aandacht voor de behoefte van jong en oud.
  3. Werkplaats VoorElkaar: zoals VoorMekaar of welke vorm van Naoberzorg dan ook, voor alle drie de drie wijken.
  4. Werkplaats Weisterbeek: ontmoetingsmogelijkheden voor elke wijk, zoals ons Huis van de Wijk.
  5. Werkplaats Met Meer Mogelijkheden (MMM): werkatelier met creatieve werkvormen. Maatschappelijke thema’s zoals omgaan met geld of positieve gezondheid. En ook: kwetsbaarheid omzetten in kracht.

Wijkbewoners uit alle drie de wijken bepalen de koers van dit proces, professionals sluiten hierbij aan. De toekomst zal uitwijzen hoe de Westenwind zal waaien.


Lees het artikel ‘De kracht van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties‘ uit het online magazine van VSB-fonds (20 december 2022).

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving in de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dat doet ze door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken, zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.