In 2009 werd er vanuit de gemeente gesproken over een mogelijke brede maatschappelijke wijkvoorziening die in onze wijk zou worden gerealiseerd. Daarop vooruitlopend heeft Wijkcomité Norbertus een vijftal buurtavonden georganiseerd om wijkbewoners aan het woord te laten en wensen te inventariseren. Tijdens die goedbezochte avonden werd er in groepjes gepraat over wat de deelnemers belangrijk vonden voor de leefbaarheid in onze wijk.

 
Vervolgens mochten de aanwezigen met rode stickertjes aangeven naar welke thema’s hun hart uitging, en met zwarte stickertjes waar ze vonden dat geld aan mocht worden besteed.
Zo zijn er tijdens die avonden tien punten ‘opgehaald’ die wijkbewoners belangrijk vonden. Het resultaat is vastgelegd in de Norbertuskrant, die enkele maanden later huis-aan-huis verspreid werd. Hoewel de brede maatschappelijke wijkvoorziening inmiddels weer van tafel was (flinke bezuinigingen bleken in die tijd noodzakelijk) werden de opgehaalde aandachtspunten wel de leidraad voor het Wijkcomité en deze vormden de basis voor alles wat daarna volgde.

Download hier de Norbertuskrant

 

Vanwege nieuwe ontwikkelingen is er in 2013 een enquête gehouden om te peilen hoeveel draagkracht en daadkracht er was onder de bewoners. Hieruit bleek dat veel wijkbewoners erg betrokken zijn bij hun wijk en dat ze vooral willen dat de wijk aantrekkelijk blijft voor ouderen om er te blijven wonen en voor jongeren om er zich te vestigen.
Er kwamen maar liefst 453 ingevulde vragenlijsten retour (= ruim 40%), met daarop veel mooie opmerkingen en goede ideeën. De resultaten zijn te lezen in dit PDF-bestand.


Naar aanleiding van deze enquête is het eerste 10-puntenplan samengesteld. Het zijn de wensen van de wijk.

Download hier het 10-puntenplan
of lees hieronder verder

Enthousiaste wijkbewoners organiseren en/of coördineren sindsdien allerlei activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor wijkbewoners, veelal in werkgroepen. Daarbij wordt uitgegaan van zgn. ‘burgerkracht’: er wordt ‘van onderop’ gedacht en gewerkt. Wijkbewoners doen zoveel mogelijk zelf, mét elkaar en vóór elkaar.

Dit zijn de oorspronkelijke 10 punten met daarbij een korte beschrijving:

1. Ontmoetingsplek
Beter een goede buur dan een verre vriend! De Norbertuswijk kent ruim 3300 goede buren. Nu steeds minder mensen elkaar ontmoeten bij de kerkdeur en mensen elkaar niet meer echt leren kennen, is de saamhorigheid echter aan het weg glijden. Bij het sluiten van de kerk was er ook vooral bij ouderen de zorg dat er geen ‘samen’ meer zou zijn. Een nieuw wijkgebouw zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het herstellen van het wijkgevoel. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het gebouw een private functie krijgt (met een ondernemer en winstbejag). Er zal geen overlap plaatsvinden met de activiteiten van lokale ondernemers.

Bewoners hebben behoefte om een potje te kunnen biljarten of te kaarten, samen een kop koffie te drinken en een krantje te lezen. Dit alles kan door betrokken bewoners zelf georganiseerd en beheerd gaan worden,…. het hoeft niet veel te kosten, maar het levert enorm veel op. De wens tot ontmoeting is groot en gelukkig zijn velen bereid om daar een actieve bijdrage aan te leveren. Contact onder wijkbewoners zal het gevoel van veiligheid vergroten en de leefsfeer verbeteren.

2. Samen koken & eten
In de wijk is behoefte aan een kook- en eetpunt, met name voor ouderen. Er is op dit moment een eetpunt in de Leste Geulde waar ook ouderen uit andere delen van de gemeente Horst aan de Maas aan deelnemen. Dat moet ook vooral zo blijven. De onderscheidende (en toegevoegde) waarde van het nieuwe kook- en eetpunt zou kunnen zijn dat ouderen ook zelf (evt. onder begeleiding) koken, tafels dekken, opruimen enz. Behalve het eten heeft het dan ook een sociaal/verzorgend aspect. Je zou iets dergelijks op wekelijkse basis kunnen laten plaatsvinden.

Bovendien zou het leuk zijn als jong en oud elkaar ontmoeten aan het fornuis. Jongeren kunnen veel van ouderen leren, denk bijv. aan de vergeten groenten en bereidingswijzen die in de vergetelheid zijn geraakt. Ouderen kunnen van jongeren mogelijk nieuwe technieken leren en in aanraking komen met nieuwerwetse maaltijden.

Het lijkt ons verder erg leuk en leerzaam als de schoolmoestuin in dit project betrokken zou kunnen worden. Hoe mooi zou het zijn als jong en oud samen de groenten die op het bord komen ook nog zelf gezaaid/geplant en geoogst hebben. Waarschijnlijk kunnen ook hier de generaties nog veel van elkaar leren en voor elkaar betekenen.

3. Stilteruimte
Een deel van de bewoners van de Norbertuswijk weet nog dat de kerk gebouwd werd. Daaromheen is in de loop der jaren onze grote wijk ontstaan. Verschillende bewoners hebben nog meegewerkt aan de bouw van de kerk en het kerkplein was verschillende jaren trefpunt en locatie voor de Norbertuskermis. Alles wat te maken had met de wijk, had wel een verbinding met de parochie. Er was een hoge mate van sociale samenhang en voor lief en leed kon men altijd in de dagkapel van de kerk terecht. Een ruimte die door haar gewijde sfeer en rust, bezoekers de mogelijkheid bood even een kaars te branden en in stilte te verwijlen.

Een stilteruimte is niet alleen voor de wijk wenselijk, maar deze is ook met schoolfuncties te combineren. Om zo ook (jonge) kinderen te leren dat rust en bezinning horen bij momenten van jaarfeesten, bij vreugde en geluk, maar evenzeer bij momenten van verdriet waar o.a. overledenen een plaats krijgen. Het drukke (school-)leven wordt zo verbonden met een stukje rust en bezinning.
Een stilteruimte (ademruimte) is toegankelijk voor een klas/groep kinderen, maar ook voor bewoners van de wijk en is een plaats waar men gemakkelijk kan zitten, maar die in principe ‘leeg’ is en waar rustige muziek hoorbaar is. Wijkbewoners kunnen en willen meedenken en -doen bij planning en beheer.
Op scholen waar al een dergelijke ruimte gerealiseerd is, blijkt dat er veel gebruik gemaakt wordt van de ruimte. Het creëert een gevoel van saamhorigheid als je af en toe in de gelegenheid wordt gesteld om even de stilte op te zoeken.

4. Een marktplein: binnen en tegelijk buiten
Een school is een druk bedrijf met veel activiteiten. Ook andere activiteiten dan enkel die, welke met leren te maken hebben. Ooit begon het leren nadenken op een marktplein in het oude Griekenland ver voor onze jaartelling. Onze scholen, van primair onderwijs tot en met de universitaire studies, zijn feitelijk daarvan afgeleid. In het beste geval zijn het markplaatsen en trefpunten die mensen samenbrengen, tot nadenken aanzetten en van waaruit vervolgens actie ontstaat.

Zo’n plein, een soort arena met treden gelijk een Romaans amfitheater, heeft de vorm van een (gedeeltelijke) cirkel welke deels binnen, maar ook buiten doorloopt, waardoor binnen en buiten (school en wijk) aan elkaar vast zitten. Het kan dienst doen als podium voor tal van schoolse activiteiten en dingen die de wijk voor, door en met de wijk wil organiseren. Wellicht komt er zo een mogelijkheid om gezamenlijk (in de openlucht) naar een stukje theater, film of voetbalkampioenschap te kijken.

5. Studieruimte
a. Computer(les)

Het wereldwijde web is vrijwel onbegrensd. Laagdrempelige hulp bij het gebruik van de computer op één centraal punt brengt de wereld ook voor ouderen en minder draagkrachtige mensen dichterbij. Zeker met de nieuwe interactieve wijkwebsite zou het fijn zijn als iedereen in staat wordt gesteld gebruik te maken van een computer. Het mes snijdt aan twee kanten, want behalve op virtuele wijze ontmoet je zo andere mensen rond de computer.

b. Studieplek/boekenuitleenpunt
Op diezelfde plek kunnen jongeren in betrekkelijke rust hun huiswerk maken of studeren. Een boekenhoek, ter inzage of om te lenen, zou een geweldige toevoeging zijn. Voorleesuurtjes in de vakanties, misschien door ouderen voor kinderen?

c. Berichtenwand
En dan ook nog een wandje waar mensen oproepjes kunnen plaatsen: ‘wie kan mijn hond uitlaten?’ of ‘iemand interesse in een bankstel?’ (Een tastbare uitbreiding van de interactieve wijkwebsite.)

6. Samen bewegen
Bewegen is gezond en heeft ook een belangrijke sociale functie.
Het zou fijn zijn als er een ruimte zou zijn die ook gebruikt kan worden voor spel en bewegen voor ouderen. Daarbij moet ook gedacht worden aan wat ruimte voor evt. opslag materialen (kast). Mogelijk is dit te combineren met een lokaal waarin ook de jongste leerlingen van de school hun bewegingsles krijgen en kan ook een buurtsportcoach hierin een rol spelen. Bij goed weer is buiten bewegen ook een goede optie. Dit kan heel laagdrempelig en met weinig middelen, maar ook  in groepsverband met bijvoorbeeld buiten-fitnesstoestellen. Misschien wordt de Norbertuswandeling of -fietstocht zelfs een sportief, jaarlijks terugkerend en verbroederend evenement.

7. Activiteiten aanbod, cursussen voor jongeren in de nieuwe school
In de wijk is behoefte aan een plek voor jongeren. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten, samen muziek maken of luisteren. Ook een mogelijkheid tot het draaien van een film zou leuk zijn. Het volgen van verschillende workshops, bijvoorbeeld een workshop schilderen, wild breien of leren omgaan met (zak)geld, het plakken van een fietsband (Repair Café?), een naschoolse dansworkshop, evt. in samenwerking met het Meuleveld Kinderkoor, sportactiviteiten….enz.  Deze workshops zouden vaak zelfs door wijkbewoners gegeven kunnen worden.

8. Voorzieningen
Wij zouden voor het nieuwe schoolgebouw willen kijken of er ruimte gemaakt kan worden voor een Pinautomaat en bankbrievenbus. Dit zou een oplossing zijn voor veel ouderen binnen onze wijk. De wijk verzilvert in rap tempo. Omdat de mobiliteit van ouderen vaak een probleem wordt willen we in overleg gaan met de Rabobank om te zoek

en naar passende oplossingen. Er wordt ook veelvuldig gevraagd naar een buurtwinkeltje. Misschien is er een afhaalpunt te realiseren in samenwerking met één van de plaatselijke supermarkten.

9. Zorg
Door de overheid wordt bezuinigd en steeds meer hulp en zorg komt voor rekening van mantelzorgers. Zou het niet zo kunnen zijn dat een thuiszorgteam een plekje krijgt in het wijkgebouw? Voor de zorgverleners creëert dat meer binding met de wijk en de bewoners zouden een herkenbare plek hebben waar ze op indicatie naar toe kunnen gaan, voor b.v. een cursus of een spreekuur van een verpleegkundige.  Een wekelijks spreekuur van de huisarts zou voor veel wijkbewoners een uitkomst zijn. Mogelijk kan e.e.a uitgewerkt worden door een sociaal wijkteam, eventueel gecombineerd met het uitvoeren van de WMO ‘nieuwe stijl’.

10. Historisch erfgoed
De start van een nieuwe school in combinatie met een voorziening voor de wijk geeft energie om vooruit te kijken. Maar het is ook goed om te weten wat je geschiedenis is. Zou dit dan niet de uitgelezen mogelijkheid zijn om de geschiedenis van de Norbertusparochie door te geven aan de jongste generatie? Eventueel (deels) verteld door de eerste wijkbewoners? Dit kan een project worden in samenwerking met leerlingen uit de bovenbouw van het Dendron College. 

 

Nawoord
Als wij alle zaken zien die door de wijkbewoners zijn toevertrouwd aan het (enquête)papier dan kunnen wij niet anders dan enthousiast verder denken over het ontwikkelen van een wijkvoorziening samen met de school. Er kunnen fantastische verbindingen ontstaan tussen school en wijk, jong en oud en mensen met en zonder beperking. Door samen te werken kan er echt sprake zijn van wederzijds gewin.

Als Wijkcomité doen wij graag ons best om deze wensen waar te maken. Samen met al die enthousiaste bewoners kunnen we investeren in menselijk kapitaal.

21 oktober 2013
Wijkcomité Norbertus

Afb. tienpuntenplan

 

NN-Mensen